Algemene Voorwaarden

Hoe wij te werk gaan...

⬇ DOWNLOAD PDF ⬇

Tot stand gekomen op 16 maart 2015. Algemene Voorwaarden TREX Laser, gevestigd aan Zuidlarenstraat 57 Unit 0.04, 2545VP, te Den Haag.

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

TREX Laser: TREX Laser, gevestigd aan Zuidlarenstraat 57 Unit 0.04, 2545VP, te Den Haag.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die TREX Laser voor of ten behoeve van
de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is
overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen TREX Laser en de opdrachtgever.

Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering
zonder betaling of tegen korting de dienst wordt verricht voor de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen TREX Laser en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TREX Laser, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden TREX Laser en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met TREX Laser zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN/OF OFFERTES

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende de in de aanbieding/offerte opgegeven periode geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.
 3. TREX Laser kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is TREX Laser daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TREX Laser anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht TREX Laser niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
 7. Indien akkoord is gegeven op de offerte is annulering van de opdracht uitgesloten.

 

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van TREX Laser.

 

ARTIKEL 5 DUUR OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 6 WIJZIGING OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt TREX Laser de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TREX Laser zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal TREX Laser de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal TREX Laser daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal TREX Laser proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. TREX Laser zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TREX Laser kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en TREX Laser zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 

ARTIKEL 7 UITVOERING OVEREENKOMST

 1. TREX Laser zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. TREX Laser heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. TREX Laser heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft TREX Laser het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is TREX Laser niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft TREX Laser het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan TREX Laser.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft TREX Laser het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 8 HONORARIUM

 1. Het Honorarium en/of de tarieven zijn exclusief BTW.

 

ARTIKEL 9 WIJZIGING HONORARIUM

 1. Indien TREX Laser bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is TREX Laser gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien TREX Laser het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  – de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op TREX Laser rustende verplichting ingevolge de wet;
  – de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  – TREX Laser alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  – bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  – de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op TREX Laser rustende verplichting ingevolge de wet;
  – TREX Laser alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  – bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 6. TREX Laser zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. TREX Laser zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

ARTIKEL 10 UITVOERINGSTERMIJNEN

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door TREX Laser opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien TREX Laser gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan TREX Laser heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever TREX Laser schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij TREX Laser alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat TREX Laser zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat TREX Laser binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

ARTIKEL 11 RISICO-OVERGANG

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van TREX Laser.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever of een door deOpdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.
 3. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van TREX Laser.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.

 

ARTIKEL 12 BETALING

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door TREX Laser aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. TREX Laser en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van TREX Laser en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens TREX Laser onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 13 INCASSOKOSTEN

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft TREX Laser recht van de Opdrachtgever op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 3. TREX Laser heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat TREX Laser de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 4. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft TREX Laser in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 14 TEGOEDBON

 1. Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij TREX Laser.
 2. De Opdrachtgever dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
 3. Een Tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van 1 jaar.
 4. Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

 

ARTIKEL 15 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door TREX Laser in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van TREX Laser totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

 

ARTIKEL 16 OPSCHORTING

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft TREX Laser het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is TREX Laser bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  – na het sluiten van de Overeenkomst TREX Laser omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van TREX Laser kan worden gevergd.
 3. TREX Laser behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 17 ONTBINDING

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is TREX Laser bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is TREX Laser bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  – na het sluiten van de Overeenkomst TREX Laser omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van TREX Laser kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TREX Laser kan worden gevergd;
  – de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  – de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  – de Opdrachtgever komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van TREX Laser op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien TREX Laser de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is TREX Laser niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door TREX Laser geleden schade.

 

ARTIKEL 18 OVERMACHT

 1. Een tekortkoming kan niet aan TREX Laser of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TREX Laser geen invloed kan uitoefenen en waardoor TREX Laser niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door TREX Laser in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
 4. TREX Laser heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat TREX Laser zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel TREX Laser als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt TREX Laser zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien TREX Laser ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TREX Laser gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

ARTIKEL 19 ONDERZOEK EN RECLAME

 1. De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan TREX Laser gemeld te worden.
 3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan TREX Laser gemeld te worden.
 4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 5. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal TREX Laser aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door TREX Laser nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever TREX Laser niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever TREX Laser binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

 

ARTIKEL 20 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. TREX Laser is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van TREX Laser.
 2. TREX Laser is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. TREX Laser is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat TREX Laser is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TREX Laser kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien TREX Laser aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TREX Laser beperkt tot het bedrag  tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door TREX Laser aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat TREX Laser overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor TREX Laser aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na het ontstaan van de schade aan TREX Laser te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens TREX Laser vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

ARTIKEL 21 VRIJWARING

 1. De Opdrachtgever vrijwaart TREX Laser voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 2. Indien TREX Laser uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden TREX Laser zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van TREX Laser en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 22 VERJARINGSTERMIJN

 1. Voor alle vorderingen jegens TREX Laser en de door TREX Laser (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

ARTIKEL 23 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. TREX Laser behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. TREX Laser behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

ARTIKEL 24 MATERIAAL EN PRODUCTIEKWALITEIT

 1. Snij- en graveerwerk kan voor kleurafwijking zorgen in de materiaal. Na het lasersnijden is er op de kanten van het materiaal een zwarte rand zichtbaar. Afhankelijk van het materiaal is deze rand meer of minder zichtbaar. Dit hoort bij het productieproces en is niet te minimaliseren.
 2. Na het lasersnijden is er aan de onderzijde van het materiaal terugslag te zien van het werkblad. Dit hoort bij het productieproces. De terugslag is op verschillende manieren te voorkomen. Dit geeft extra werk en daar wordt in overleg met de opdrachtgever extra tijd voor in rekening gebracht.
 3. Kleuren van de door ons geleverde materialen op de website kunnen afwijken van de werkelijke kleuren, omdat elke monitor beelden anders weergeeft.
 4. Bij het 3D printen kan er een onregelmatig oppervlak ontstaan.
 5. De maximum hoeveelheid detail in uw 3D print is 20 micron. Bij een snelle levering word de detail in mindering gebracht.
 6. Door de eigenschappen van het materiaal zijn kleine afwijkingen in het resultaat mogelijk. Materialen hebben een tolerantie in dikte en opbouw. Het kan zijn dat de laser niet door deze verdikkingen heen komt, waardoor het product soms net niet helemaal losgesneden is. TREX Laser is niet verantwoordelijk voor mislukte onderdelen hierdoor. Wel doet TREX Laser zijn best om alle onderdelen goed te leveren.
 7. In overleg kan een opdrachtgever zelf een product of materiaal aanleveren voor bewerking door TREX Laser. In dat geval is TREX Laser niet verplicht om de waarde van het product of materiaal te vergoeden wanneer het laserwerk onverhoopt niet goed gaat. Het aanleveren van een eigen product of materiaal is dus voor eigen risico.
 8. Wanneer een uiterste levertijd is afgesproken, kan TREX Laser zich beroepen op de volgende gevallen van overmacht – De gekozen materialen zijn niet op voorraad of leverbaar – De machine is defect – Personeelsleden zijn ziek – Het tekenwerk dat is aangeleverd door de klant blijkt fouten te bevatten die vertraging veroorzaken
 9. TREX Laser is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de geleverde producten te laat zijn geleverd.
 10. TREX Laser geeft geen garantie op de geleverde producten.

 

ARTIKEL 25 GEHEIMHOUDING

 1. Zowel TREX Laser als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

 

ARTIKEL 26 PRIVACY

 1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan TREX Laser verstrekt, zal TREX Laser zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. TREX Laser mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Het is TREX Laser niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak TREX Laser gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en TREX Laser zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TREX Laser niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 5. De Opdrachtgever gaat akkoord dat TREX Laser de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.
 6. TREX Laser behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 

ARTIKEL 27 COOKIES

 1. Bij het bezoeken van onze website kan TREX Laser informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 2. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan TREX Laser verstrekt en TREX Laser verzamelt, zal TREX Laser zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 3. TREX Laser mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 4. De informatie die TREX Laser verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 5. Het is TREX Laser niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak TREX Laser gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en TREX Laser zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TREX Laser niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 7. De Opdrachtgever gaat akkoord dat TREX Laser de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.
 8. TREX Laser behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 

ARTIKEL 28 NIEUWSBRIEF

 1. De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per mail.
 4. De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

 

ARTIKEL 29 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TREX Laser partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

⬇ DOWNLOAD PDF ⬇

Wees slim

Ga voor Kracht, Snelheid en Precisie

Blijf up-to-date

Volg ons op